• 0533 732 78 24

  • Türkçe

Kobi Teknoyatırım Kobi Teknolojik ürün yatırım destek programı


Kobi Teknoyatırım Kobi Teknolojik ürün yatırım destek programı

Bu programdan Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan firmalar başvurabilir.

Başvuru Kriterleri

  1. KOSGEB ve diğer  kamu kurum  ve  kuruluşları,  kanunla  kurulan  vakıflar  veya  uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge  ve  yenilik  projeleri  sonucunda  ortaya çıkan,
  2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma  merkezleri/enstitüler/bilim  parkları/kuluçka merkezleri  / hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  3. Yurt içi teknoloji  geliştirme  bölgelerinde  yer  alan  işletmelerin,  bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan
  7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak  sahibinden  devralmış  işletmeler  yararlanır.

DESTEKLER VE LİMİTLER

1-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin  üst  limiti  geri  ödemeli  ve/veya  geri  ödemesiz  olmak  üzere  toplam  5.000.000 TL’dir.

2-Makine-teçhizat,  kalıp  ve  yazılım  giderleri  için  mikro  işletmelere  %70  (yetmiş)  geri ödemesiz, 30 (otuz) geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) geri ödemesiz, %40 (kırk) geri ödemeli destek sağlanır.

3) Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri haricindeki giderler için geri ödemesiz olmak üzere mikro işletmelere %70 (yetmiş), küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) destek sağlanır.

4) Yatırım proje konusu Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması halinde geri ödemesiz destek oranlarına  % 5 (beş) ilave edilir.

5) Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı  Yerli  Malı  Tebliği’ne  uygun  olarak  alınmış  yerli  malı  belgesi  ile  tefrik  edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

6) Geri ödemesiz destek oranlarına, Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması nedeniyle % 5 (beş)  veya yerli malı belgesi ile tefrik edilme nedeniyle  %15 (onbeş) ilave edilmesi durumunda; geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılır.

Yatırım projesi süresi içinde verilen destekler

Program kapsamında Kurul  kararı ile  yatırım projesi süresince verilen destekler  kapsamında  makine-teçhizat  ve  yazılım  giderleri,  personel  gideri,  eğitim  ve danışmanlık, kira desteği, yatırım projesi sonrası verilen destekler kapsamında ise işletme giderleri desteği verilir.

1) Program kapsamında, Kurul kararı ile aşağıda yer alan destekler verilir:

a) Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği

b) Personel gideri desteği

c) Eğitim ve danışmanlık desteği

d) Kira desteğİ

Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği

İşletmeye; yatırım projesine konu teknolojik ürünün üretilmesi ile ilişkili olan;

a) Makine-teçhizat ve kalıp giderleri,

b) Makine – teçhizata ve kalıba ait taşıma , montaj ve sigorta giderleri,

c) Yazılım giderleri,

d) Üretim hattı tasarım giderleri için geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destek sağlanır.

Personel gideri desteği

(1) Personel Gideri Desteği;yatırım projesinde çalışması şartıyla yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz destek verilir

Yatırım projesi başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren istihdam edilen personel yeni kabul edilir.

(2) İşletmeye, personel giderleri kapsamında, lisans mezuniyetine kadar olan eğitim durumları için brüt asgari ücretin 2 (iki) katını, lisans mezunları için brüt asgari ücretin 3 (üç) katını, yüksek lisans mezunları için brüt asgari ücretin 4 (dört) katını ve doktora mezunları için brüt asgari  ücretin  5  (beş)  katını  geçmemek  üzere  desteklemeye  esas  aylık  net  ücret  Kurul tarafından belirlenir.

Eğitim ve danışmanlık desteği

1) Eğitim giderleri desteği, yatırım projesinde görev alan personelin, makine-teçhizat  ve  yazılımların  satın  alındığı  hizmet  sağlayıcıdan  ilgili  makine-teçhizat  ve yazılımların kullanımına ilişkin eğitim hizmeti giderlerini kapsar.

(2) Danışmanlık  desteği,  işletmenin; teknik, tasarım, mühendislik, finans vb. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar.

Bu desteğin üst limiti geri ödemesiz olarak 150.000  TL’dir.

Kira desteği

(1) Yatırım proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan İşletmeye,teknolojik ürünün üretilmesi kapsamında kiralanacak yeni alan için net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) yatırım proje süresince geri ödemesiz olarak  destek sağlanır.

Yatırım Projesi başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren kiralanan yer yeni olarak kabul edilir.

Yatırım projesi sonrasında verilen destekler

İşletme giderleri desteği , yatırım projesinin başarıyla tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile geri ödemesiz destek olarak verilir.

İşletme giderleri desteği

(1) Program  kapsamında  verilen işletme giderleri  desteği  aşağıda  yer  alan destek unsurlarını içerir.

  1. a) Personel giderleri
  2. b) Enerji giderleri